ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
 
OC komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądY też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą:
 • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu;
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.
Ubezpieczenie OC daje posiadaczowi pojazdu mechanicznego gwarancje, że w przypadku wyrządzenia szkody innemu uczestnikowi ruchu, zakład ubezpieczeń przejmie na siebie wypłatę odszkodowania.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca do wysokości sumy gwarancyjnej, która nie może być niższa niż równowartość w złotych:
 • w przypadku szkód na osobie – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
 • w przypadku szkód w mieniu – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Z dniem 01.05.2004r., czyli od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC został rozszerzony na terytorium wszystkich państw będących Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Należą do nich:

Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Lotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Ubezpieczenie obejmuje również następujące terytoria, za które zgodnie z Porozumieniem Wielostronnym odpowiadają Biura – Sygnatariusze Porozumienia:

Wyspy Normandzkie, Gibraltar i Wyspa Man – Biuro Brytyjskie
Lichtenstein – Biuro Szwajcarskie
Wyspy Owcze – Biuro Duńskie
Monako – Biuro Francuskie
San Marino i Watykan – Biuro Włoskie.

Sam fakt posiadania pojazdu mechanicznego rodzi obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Za brak ważnego ubezpieczenia pojazdu jego posiadacz może być ukarany karą pieniężną. Wysokość opłaty stanowi równowartość w złotych:
 • samochody osobowe – 500 euro;
 • samochody ciężarowe i autobusy – 800 euro;
 • pozostałe pojazdy – 100 euro.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy.

Umowę krótkoterminową można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
 • zarejestrowany czasowo;
 • pojazdem wolnobieżnym;
 • pojazdem historycznym.
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie póYniej niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zawarcie następnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

W razie zbycia pojazdu mechanicznego na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Ma również obowiązek powiadomoć zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu o tym fakcie oraz przekazać dane osobowe nabywcy.

Nabywca pojazdu może w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, którą otrzymał przy zakupie pojazdu.
W razie niewypowiedzenia umowy w wyżej wymienionym terminie, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji składki, z uwzględnieniem zniżek i zwyżek przysługujących nabywcy pojazdu.

Dokumenty niezbędne przy zawieraniu ubezpieczenia OC:
 • dowód rejestracyjny;
 • umowa kupna pojazdu, w przypadku ubezpieczania nowonabytego pojazdu.
Zasady zawierania umów OC określa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz.U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z póYniejszymi zmianami).

ZIELONA KARTA (ZK)
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku poruszania się na terytorium innych krajów należących do Systemu Zielonej Karty.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu poza granicami RP.

Od dnia 1 maja 2004r. ochroną gwarantowaną ubezpieczeniem Zielona Karta objęte są zdarzenia powstałe na terenie następujących państw:

Albania AL.
Andora AND
Białoruś BY
Bułgaria BG
Bośnia i Hercegowina BIH
Iran IR
Izrael IL
Macedonia MK
Maroko MA
Mołdawia MD
Rumunia RO
Serbia i Czarnogóra SCG
Tunezja TN
Turcja TR
Ukraina UA.

Wjeżdżając na terytorium w/w państw należy legitymować się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK).

Minimalny okres na jaki można wykupić polisę to 15 dni, maksymalny 12 miesięcy.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.