ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ubezpieczenia majątkowe - klient indywidualny
 
Ubezpieczenie budynków mieszkalnych – odpowiednio do potrzeb klienta może obejmować :
 • budynek mieszkalny;
 • budynki gospodarcze;
 • stałe elementy wyposażenia budynków;
 • ruchomości domowe;
 • elementy wyposażenia posesji (takie jak : altany, baseny, pergole, tarasy) wraz z ogrodzeniem.
Suma ubezpieczenia budynku powinna odpowiadać jego wartości rzeczywistej, tzn. uwzględniającej stopień zużycia. W przypadku budynków nowych, których stopień zużycia nie przekracza 20 % istnieje możliwość ubezpieczenia nie tylko w wartości rzeczywistej, ale również w wartości odtworzeniowej (nowej).

Dane niezbędne do obliczenia wartości budynku mieszkalnego (sumy ubezpieczenia) to: wymiary budynku (długość/szerokość), liczba kondygnacji, materiał ścian (np. cegła, pustak, drewno), materiał stropów (np. żelbetonowe, na belkach drewnianych, Fest, Teriva itd.), konstrukcja i materiał pokrycia dachu (np. papa, blacha, dachówka), data odbioru budynku.

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są :
 • zdarzenia losowe, takie jak : ogień, pożar, piorun, wybuch, huragan, powódY, deszcz nawalny, grad, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego, wydostanie się wody z urządzeń wodno - kanalizacyjnych;
 • kradzież z włamaniem i rabunek z możliwością rozszerzenia o klauzulę wandalizmu;
 • uderzenie przez pojazd mechaniczny;
 • odpowiedzialność cywilna.
Dla klientów, którzy chcieliby kompleksowo ubezpieczyć swoje mienie proponujemy rozszerzenie ochrony o ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony prawnej, a nawet nagrobków cmentarnych.

Ubezpieczenie mieszkań – przedmiotem ubezpieczenia mogą być ruchomości domowe w mieszkaniu, mienie w piwnicy, pralni, garażu, na strychu oraz stałe elementy mieszkania.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skutki :
 • zdarzeń losowych;
 • kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • odpowiedzialność cywilną (np. za szkody spowodowane sąsiadowi w wyniku zalania jego mieszkania).
Dodatkowo klientom, którzy posiadają tytuł prawny do mieszkania możemy zaproponować ubezpieczenie nieruchomości.

Ubezpieczenie budynków w budowie – przedmiotem ubezpieczenia są znajdujące się w trakcie budowy, rozbudowy lub przebudowy domy jednorodzinne, wielorodzinne, a także budynki gospodarcze, garaże, ogrodzenia, inne budowle (np. basen, kort tenisowy) łącznie z wmontowanymi na stałe elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi.

Polisa ubezpieczeniowa chroni przed szkodami będącymi bezpośrednim następstwem niżej wymienionych zdarzeń :
 • pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, gradu, osuwania się ziemi;
 • katastrofy budowlanej;
 • kradzieży z włamaniem;
 • dewastacji.
Zakres ubezpieczenia domu w budowie może obejmować również sytuacje nie do końca związane z budową lub przebudową domu – może zostać rozszerzony o śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Polisa może służyć jako zabezpieczenie kredytu, co w chwili obecnej jest standardowym wymogiem banków.

Ubezpieczenie domów letniskowych – obejmuje nie tylko samą konstrukcję budynku wraz z jego elementami wykończeniowymi, instalacyjnymi i stałymi, ale również mienie ruchome znajdujące się w zabudowaniach (tj. meble, sprzęt turystyczny, sportowy, zapasy gospodarstwa domowego, narzędzia i urządzenia do uprawy działki).

Szczególnie korzystny dla klientów jest spory wybór wariantów ubezpieczenia: od ognia i innych zdarzeń losowych budynków wraz z mieniem ruchomym lub tylko samych budynków mienia ruchomego od ryzyka kradzieży z włamaniem na cały rok lub tylko na okres zimowy.

Pod warunkiem ubezpieczenia domu letniskowego jako budynku, ubezpieczeniem można objąć wszystkie inne budynki gospodarcze położone na tej samej posesji, tj. altanki, garaże itp.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – chroni interesy majątkowe osób fizycznych oraz osób im bliskich stale zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego są one zobowiązane do naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

Za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z:
 • opieką nad małoletnimi dziećmi;
 • posiadaniem i użytkowaniem domu, mieszkania, garażu lub innej nieruchomości (np. szkody powstałe w następstwie awarii instalacji wodociągowej);
 • użytkowaniem rowerów i sprzętu pływającego (np. rowerów, łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów);
 • posiadaniem zwierząt domowych, w tym egzotycznych i pasiek dla celów niehodowlanych.
Zakres ochrony może zostać dodatkowo rozszerzony o szkody:
 • wyrządzone poza granicami Polski;
 • związane z posiadaniem i używaniem broni palnej;
 • związane z uprawianiem sportu, w ramach zorganizowanych sekcji i klubów sportowych;
 • wyrządzone przez pomoc domową.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.