ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Dobrowolne ubezpieczenia rolne
 
UBEZPIECZENIA MIENIA RUCHOMEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Przedmiotem ubezpieczenia może być następujące mienie ruchome w gospodarstwie rolnym:
 • produkty rolne – ziemiopłody złożone na przechowanie, pasza dla zwierząt;
 • inwentarz żywy – zwierzęta gospodarskie tj. konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy;
 • mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – maszyny, urządzenia, sprzęt rolniczy, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin.
Powyższe mienie objęte jest ochroną na terenie gospodarstwa rolnego oraz podczas przemieszczania mienia, związanego z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane przez następujące zdarzenia losowe:
 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • huragan,
 • powódY,
 • deszcz nawalny,
 • lawina,
 • wybuch,
 • zapadanie i osuwanie się ziemi.
Ochroną objęte są również szkody spowodowane porażeniem zwierząt gospodarskich prądem elektrycznym.

Ubezpieczenie może obejmować dodatkowo również ruchomości domowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych w zakresie kradzieży z włamaniem i rabunku.

Składka może być opłacona jednorazowo lub w dwóch ratach.

UBEZPIECZENIE AGRO CASCO

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny rolnicze, za które uznaje się:
 • kombajny rolnicze;
 • ciągniki;
 • brony i glebogryzarki ciągnikowe;
 • kultywatory;
 • siewniki;
 • żniwiarki, prasy, młockarnie;
 • środki transportowe – przyczepy, naczepy.
Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia ubezpieczonej maszyny w wyniku następujących zdarzeń:
 • wypadek;
 • zdarzenie losowe – ogień, huragan, powódY, deszcz nawalny, grad, piorun, lawina, wybuch, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek pojazdu powietrznego;
 • kradzież z miejsca stałego garażowania;
 • rabunek.
Składka może być opłacana jednorazowo lub w dwóch ratach.

UBEZPIECZENIE ZWIERZ·T OD PADNIęCIA I UBOJU Z KONIECZNO¦CI

Ubezpieczeniem mogą być objęte konie, bydło, owce oraz trzoda chlewna.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane przez:
 • chorobę zwierzęcia;
 • wypadek, czyli nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku której ubezpieczone zwierzę padło lub doznało trwałego uszkodzenia ciała, powodujące konieczność uboju.
Ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku:
 • padnięcia zwierzęcia na skutek wypadku, choroby, powikłań związanych z ciążą, zabiegiem lub porodem;
 • uboju z konieczności w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczenie może być również zawarte na czas udziału zwierzęcia w wystawach lub zawodach sportowych oraz w czasie transportu.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.