ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Słownik podstawowych pojęć ubezpieczeniowych
 

aero-casco - przedmiotem ubezpieczenia są aparaty latające np. samoloty, lotnie;

auto-casco - przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym (w opcji z wyposażeniem dodatkowym), zarejestrowane na terytorium RP stosownie do ustawy Prawo o ruchu drogowym;

bonus - zniżka taryfowa za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Stosowana w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako system zniżek i zwyżek;

cedent - osoba przenosząca wierzytelność na nabywcę (cesjonariusza);

cesja - z łacińskiego "dobrowolne ustąpienie" - oznacza przelanie praw z jednej osoby na drugą: w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji;

dobrowolne ubezpieczenia - ubezpieczenie dochodzące do skutku na podstawie wyrażonej woli umawiających się stron - ubezpieczyciela i ubezpieczającego;

dochodzenie roszczeń - od zakładu ubezpieczeń. Po powstaniu szkody ubezpieczony (poszkodowany) zgłasza powstanie szkody w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego, precyzując swoje roszczenie. Towarzystwo ubezpieczeniowe samo wylicza wielkość odszkodowania (poszkodowany ma ustawowo zagwarantowany wgląd w akta szkodowe). Towarzystwo musi zlikwidować szkodę w terminie 30 dni. W razie przekroczenia tego terminu zakład ubezpieczeń musi na piśmie powiadomić poszkodowanego o przyczynach przekroczenia tego terminu i wskazać termin w którym zakończy likwidację szkody. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie wyliczonego odszkodowania przez towarzystwo, na podstawie ugody poszkodowanego i towarzystwa. Poszkodowany nie musi się zgadzać z wysokością odszkodowania. W piśmie (decyzji) przyznającym odszkodowanie znajduje się klauzula (pouczenie) jak poszkodowany może się odwoływać. Może odwoływać się od stanowiska (decyzji towarzystwa) do jednostki nadrzędnej nad placówką likwidującą szkodę lub występować do sądu. Odwoływanie się do jednostki nadrzędnej jest bezpłatne, postępowanie sądowe wymaga wniesienia opłat. Przed wystąpieniem do sądu warto również skorzystać z instytucji skargi na towarzystwo ubezpieczeniowe do Rzecznika Praw Ubezpieczonych (bezpłatnie). Uwaga: na rynku istnieją firmy pomagające poszkodowanym odzyskać odszkodowanie od zakładów ubezpieczeń. Najlepiej, najtaniej jest najpierw wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego z roszczeniem. Dopiero gdy towarzystwo odmawia wypłaty odszkodowania lub je ogranicza warto skorzystać z biura pośredniczącego, bądź kancelarii prawnej. Biura pośredniczące pobierają wysokie opłaty za prowadzenie sprawy: wpisowe np. 50 zł, oraz 5 % od wartości szkody. Trzeba się poważnie zastanowić czy warto ponosić te koszty, czy są one współmierne do kwoty roszczenia od zakładu ubezpieczeń. Biura pośredniczące w odzyskiwaniu odszkodowań żądają od klienta by towarzystwa (sądy) wypłacały odszkodowania na ich konto. Zdarzały się przypadki że poszkodowani dostawali mniej pieniędzy niż przyznało im towarzystwo bądź sąd.

doubezpieczenie - jest to zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy już istniejącej, najczęściej w celu urealnienia sumy ubezpieczenia;

frakcyjna tabela składek - jest to system obliczania składki dla okresu ubezpieczenia krótszego niż jeden rok. W tabeli frakcyjnej podaje się jaką część składki rocznej należy pobrać wówczas, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż rok. Tabele frakcyjne znajdują się w np. OWU mieszkań;

franszyza - część lub całość (drobna) szkody która obciąża ubezpieczającego (ubezpieczonego). Określona w OWU część straty w ubezpieczeniu majątkowym, za którą zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania. Rozróżnia się franszyzę integralną (zwaną też warunkową) i redukcyjną (zwaną bezwarunkową);

franszyza integralna - zachodzi wtedy, gdy strata nie przekracza określonej w procentach lub w kwocie wysokości co upoważnia zakład ubezpieczeń do niewypłacania odszkodowania. Jeżeli jednak strata jest wyższa niż określony procent lub kwota, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w pełnej wysokości szkody;

franszyza redukcyjna - polega na tym, że zakład ubezpieczeń w każdej szkodzie zmniejsza odszkodowanie o określoną sumą lub ustalony procent wartości ubezpieczeniowej obiektu. Następuje to w każdym przypadku szkody, niezależnie od tego, czy szkoda franszyzę przewyższa, czy też jej nie dosięga. (patrz udział własny);

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych - zadaniem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Fundusz tworzony jest ze środków przekazywanych przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe;

grupowe ubezpieczenia - ubezpieczenie osobowe, w którym jedną stroną jest grupa osób. Obecnie prowadzi się grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz następstw nieszczęśliwych wypadków;

karencja - określony przez OWU przedział czasu w okresie ubezpieczenia, w którym zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania lub świadczenia - stosowane np. w ubezpieczeniu zwierząt ma na celu zapobieżeniu wyłudzeniom odszkodowań i nie przyjmowanie do ubezpieczenia zwierząt już chorych;

kolizja drogowa - to zdarzenie drogowe, w wyniku którego zostają uszkodzone jedynie pojazdy - żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła obrażeń, tzn. nie ma rannych, ani zabitych;

kradzież - działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 KK (kradzież) lub w art. 279 KK (kradzież z włamaniem) bądź w art. 280 KK (rozbój), które doprowadziło do zaboru mienia;

likwidacja szkód - ogół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń dla ustalenia przyczyny i rozmiaru szkód oraz odpowiedzialności za daną szkodę i obliczenie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu;

nadubezpieczenie - ubezpieczenie powyżej wartości powstaje wtedy, gdy sumę ubezpieczenia mienia ustali się powyżej jego wartości rzeczywistej lub nowej, w zależności od przyjętej formy ubezpieczenia; w razie szkody, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w granicach wartości rzeczywistej utraconego lub uszkodzonego mienia;

niedoubezpieczenie - ubezpieczenie poniżej wartości mienia; w razie szkody wypłata odszkodowania jest proporcjonalna do sumy ubezpieczenia i rzeczywistej wartości mienia;

notatka policji z miejsca zdarzenia - dokument, w którym policja wskazuje okoliczności kolizji (wypadku) drogowej i sprawcę zdarzenia;

ochrona ubezpieczeniowa - ochrona jaką zapewnia ubezpieczającemu zakład ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia;

odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z winy lub z umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Kodeks Cywilny dzieli odpowiedzialność cywilną na: tzw. deliktową i kontraktową;

odpowiedzialność cywilna tzw. deliktowa - jeśli ktoś wyrządził komuś krzywdę/szkodę ze swojej winy, zobowiązany jest do jej naprawienia;

odpowiedzialność cywilna tzw. kontraktowa - jeśli ktoś nie wykonał (lub nienależycie wykonał) zobowiązań wynikających z umowy, ma obowiązek naprawić szkody, które z tego powodu powstały;

odszkodowanie - suma, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Wypłata odszkodowania stanowi materialną kompensatę szkody;

ogólne warunki ubezpieczenia - przepisy ubezpieczeniowe regulujące wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron stosunku ubezpieczeniowego, wydawane w postaci broszury; sprzedawca ma obowiązek dostarczyć OWU ubezpieczonemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia ustala się dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń;

odzysk - jest to część mienia jaką udało się odzyskać z uszkodzonego mienia, za którą wypłacono odszkodowanie. Odzysk odlicza się od wartości szkody.

okres ubezpieczenia - czas w którym jest zapewniona ochrona ubezpieczeniowa; najczęściej okres ubezpieczenia to okres jednego roku faktycznego (w ubezpieczeniach krótkoterminowych jest to okres krótszy np. 15 dni w ubezpieczeniu Zielonej Karty, w ubezpieczeniach majątkowych dwadzieścia dni, miesiąc, trzy miesiące itp.) okres ubezpieczenia może wynosić np. pięć lat w ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montażowych (na czas realizacji budowy);

osoba bliska - małżonek, konkubina, konkubent, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposabiający, przysposobiony, opiekunowie posiadający tytuł prawny, osoby pozostające pod opieką;

pakiet ubezpieczeniowy jest to kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne obejmujące najważniejsze ryzyka związane z użytkowaniem samochodu. W skład pakietu wchodzą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, auto casco, kradzieży, assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zielonej karty;

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) - obligatoryjne stowarzyszenie samorządowe zakładów ubezpieczeń;

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (PIPUiF) - dobrowolne stowarzyszenie pośredników ubezpieczeniowych i finansowych (w swych szeregach zrzesza 12 000 członków). Zarejestrowana w 2002 roku i działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 o izbach gospodarczych (Dz.U,poz.195 z późniejszymi zmianami). Od 2003 roku PIPUiF jest członkiem Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych (BIPAR) z siedzibą w Brukseli, założoną w 1937 roku. BIPAR zrzesza 44 organizacje krajowe, reprezentujące 250 000 pośredników ubezpieczeniowych. BIPAR jest również członkiem założycielem światowej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych (WFII), zrzeszającym ponad 100 organizacji z 80 krajów świata, reprezentującej ponad 500 000 osób pracujących w sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego. BIPAR jest jedynym przedstawicielem środowisk uznanych przez Komisję Europejską, a WFII przez takie organizacje jak ODCE, WTO i IAIS. Więcej informacji: www.pipuif.pl;

polisa - dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (potwierdzić zawarcie ubezpieczenia można również legitymacją ubezpieczeniową, tymczasowym zaświadczeniem albo innym dokumentem ubezpieczenia);

poszkodowany - każda osoba trzecia nie będąca stroną umowy ubezpieczenia, względem, której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ubezpieczony;

przedmiot ubezpieczenia - obiekt lub mienie objęte ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu majątkowym, natomiast w ubezpieczeniu na życie przedmiotem jest życie lub zdolność do pracy, albo renta w ubezpieczeniu osobowym;

regres - prawo regresu; przejście na zakład ubezpieczeń z chwilą wypłaty odszkodowania praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego; ubezpieczający jest obowiązany jest pod rygorem utraty odszkodowania te prawa zabezpieczyć na rzecz zakładu ubezpieczeń i dostarczyć niezbędne dowody uzasadniające roszczenie regresowe (art.828 k c);

ruchomości domowe - m.in. sprzęt RTV i AGD, meble, odzież, sprzęt komputerowy, fotograficzny, sprzęt sportowy, gotówka, anteny satelitarne itp. uregulowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń;

ryzyko - niebezpieczeństwo i możliwość nastąpienia określonego zdarzenia losowego, wypadku lub szkody. Pojęcie to funkcjonuje również w innych znaczeniach, np. jako określenie zespołu obiektów lub osób, które wskutek jednego wypadku losowego mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu;

Rzecznik Praw Ubezpieczonych - podstawowym zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych jest reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Więcej informacji: www.rzg.gov.pl;

składka - suma pieniężna należna ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową: inaczej - opłata za gwarancję, że w przypadku określonego nieszczęścia (przy zachowaniu ściśle określonych warunków) ubezpieczyciel pokryje szkodę;

stałe elementy - wyposażenie domu/lokalu na stałe do niego przymocowane, np. parkiety, powłoki malarskie, tapety, boazerie, okna, drzwi, kaloryfery, wanny itp;

stopień technicznego zużycia - określona procentowo zmiana stanu technicznego obiektu lub elementu budowlanego (przedmiotu) uzależniona od okresu eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa, itp;

suma ubezpieczenia - suma wyrażona w złotych, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do pracy; w ubezpieczeniach majątkowych; suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowych wypadkach może ją przekroczyć; w ubezpieczeniach na życie suma ubezpieczenia określa wysokość świadczenia należnego w razie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego (może być podwyższone urealnienie), w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie stanowi taki procent tej sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo;

szkoda - strata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu przez określone zdarzenie losowe, w wyniku tej straty ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie;

subrogacja - przeniesienie przez poszkodowanego prawa do regresu na zakład ubezpieczeń Ubezpieczyciel który wypłacił odszkodowanie wchodzi w prawa poszkodowanego (nie ma zastosowania w ubezpieczeniach na życie ani w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków);

suma gwarancyjna - ustalana w porozumieniu z ubezpieczającym, górna granica odpowiedzialności za wszystkie szkody powstałe ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia;

suma ubezpieczenia - ustanowiona w umowie ubezpieczenia, na wniosek ubezpieczającego, kwota pieniężna, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej przyjętego do ubezpieczenia ryzyka ubezpieczeniowego. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi podstawę do obliczenia składki;

szczegółowe warunki ubezpieczeń - dodatkowe przepisy uzupełniające OWU, stosowane do niektórych grup lub zespołów ubezpieczeń;

szkoda - strata majątkowa powstała w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia (lub jego części), w następstwie zdarzeń objętych zakresem odpowiedzialności;

szkoda całkowita - zniszczenie/uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy, wyliczony przez zakład ubezpieczeń w systemie kalkulacji szkód Audatex lub Eurotax, przekracza 70 % wartości rynkowej pojazdu (w stanie bezpośrednio sprzed zdarzenia wywołującego szkodę), określonej w dniu ustalenia odszkodowania;

szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia lub spowodowaniu śmierci;

szkoda rzeczowa - szkoda będąca następstwem zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;

ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, instytucja wykonująca działalność ubezpieczeniową;

ubezpieczający (się lub osobę trzecią) - osoba fizyczna lub prawna, którą z towarzystwem ubezpieczeniowym wiąże stosunek ubezpieczeń;

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - fundusz ochronny, którego zadaniem jest wypłacenie odszkodowania z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń w przypadkach szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany oraz za szkody w mieniu i na osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego. UFG został powołany ustawą o działalności ubezpieczeniowej;

ubezpieczony - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, zakład wypłaca świadczenie;

umowa ubezpieczenia - umowa, przez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zdarzenie przewidzianego w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę;

uprawniony - patrz ubezpieczony;

ubezpieczający - osoba fizyczna, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;

ubezpieczenie maszyn elektrycznych - cechą charakterystyczną tego ubezpieczenia jest to , że obejmuje ryzyka charakterystyczne dla maszyn elektrycznych takich jak spięcie, uszkodzenie izolacji, zanik napięcia zasilania, działanie elektryczności atmosferycznej;

ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych - występuje w dwóch typach:

  • CAR - contractors all risks - wszystkich ryzyk budowy;
  • EAR - erektion all risks - wszystkich ryzyk montażu;

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ubezpieczeniem objęte są następujące ryzyka: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem i rabunek, przepięcia, zniszczenie danych, umyślne działanie osób trzecich, niewłaściwe użytkowanie. W przedmiotowym ubezpieczeniu wyłączone są straty spowodowane naturalnym zużyciem, w ubezpieczenie sprzętu elektronicznego możliwe jest ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych pod warunkiem ubezpieczenia sprzętu w wariancie rozszerzonym i za opłatą dodatkowej składki;

ubezpieczeniowa cesja - zastrzeżenie zamieszczone w dokumencie ubezpieczenia, zobowiązujące do wypłacenia odszkodowania, w części lub całości w określonej wysokości osobie fizycznej lub prawnej na rzecz której zrobiono zastrzeżenie. Zastrzeżenia takie umieszcza się na rzecz banków bądź firm leasingowych. Zakład ubezpieczeń przyjmuje jedynie do wiadomości zawarcie umowy cesji, potwierdzając to odpowiednim dokumentem;

udział własny ubezpieczającego - (zwany też ryzykiem własnym ubezpieczającego), polega na tym, że ubezpieczający ponosi określony procentowo udział w odszkodowaniu lub świadczeniu, którego faktyczna (wyrażona kwotowo) wysokość ustalona zostaje dopiero po nastąpieniu wypadku ubezpieczeniowego. W teorii zwykło się przyjmować (praktyka temu przeczy), że przy udziale własnym ubezpieczającego składka ubezpieczeniowa obliczana jest nie od całej wartości ubezpieczeniowej obiektu, lecz od wartości ubezpieczeniowej;

umowa ubezpieczenia - umowa cywilno-prawna, na podstawie której jedna strona-ubezpieczający zobowiązuje się opłacić określoną składkę, a druga strona - zakład ubezpieczeń zobowiązuje się w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia losowego wypłacić odszkodowanie;

uprawniony (uposażony) - osoba, którą ubezpieczający wyznaczył imiennie w umowie ubezpieczenia jako uprawnioną do otrzymania świadczenia. Ubezpieczający może wyznaczyć imiennie jedną lub kilka osób, jako uprawnionych do świadczenia. Za uprawnionych uważa się również osoby, których ubezpieczający nie określił imiennie, ale z treści określenia wynika, o jakie osoby chodzi (np. ubezpieczający wskazał w umowie ubezpieczenia dzieci, jako uprawnione);

wartość odtworzeniowa - aktualny koszt zakupu lub wytworzenia przedmiotów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości;

wartość rynkowa pojazdu - wartość pojazdu ustalona na podstawie aktualnych notowań cen rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji, z uwzględnieniem w szczególności jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego;

wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia;

wgląd w akta szkodowe - każdy poszkodowany ma prawo wglądu w akta z mocy prawa. Poszkodowany może żądać kserokopii odpisów itp. Niektóre towarzystwa wydają kserokopie dokumentów bezpłatnie inne pobierają opłaty;

wniosek o ubezpieczenie - pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona przez osobę prawną lub fizyczną; przyjęcie wniosku o ubezpieczenie przez zakład ubezpieczeń decyduje o zawarciu umowy ubezpieczenia; wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać niezbędne dane potrzebne do oceny ryzyka; wniosek o ubezpieczenie jest przeważnie opracowany przez zakład ubezpieczeń;

wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, powstałe w trakcie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia, rozstroju zdrowia lub zmarł;

wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie objęte ubezpieczeniem, którego nastąpienie wywołuje obowiązek zakładu ubezpieczeń wypłacenia świadczenia lub odszkodowania. Wypadkiem ubezpieczeniowym - w umowie ubezpieczenia na życie jest śmierć ubezpieczonego lub dożycie przez niego określonego w umowie wieku;

wznowienie ubezpieczenia - kontynuacja ubezpieczenia w dalszych okresach ubezpieczenia;

zdarzenie - wypadek powodujący wystąpienie szkody/szkód osobowych lub rzeczowych, zaistniały w okresie ubezpieczenia;

Zielona Karta - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w ruchu zagranicznym. Po 1 maja 2004 roku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej do poruszania się po EU wystarcza obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zielona Karta nadal jest potrzebna w czasie podróży do krajów które nie należą do UE np. Turcja.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.