ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ubezpieczenia finansowe
 
 • Ubezpieczenie wadium – oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium jako gwarancji, że w przypadku wygrania przetargu podejmie się zadania zgodnie z warunkami złożonej oferty.

  Ubezpieczenie wadium jest gwarancją przetargową, w której towarzystwo ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty kwoty wadium przetargowego, w przypadku gdyby oferent po wygraniu przetargu odmówił podpisania umowy na warunkach załączonej oferty lub też naruszył w jakikolwiek inny sposób zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.

  Ubezpieczenie wadium pozwala oferentowi na udział w wielu przetargach jednocześnie bez angażowania zbyt wielu środków finansowych.

 • Ubezpieczenie należytego wykonania zamówienia publicznego – gwarancja ubezpieczeniowa daje pewność, iż postęp w pracach będzie przebiegał zgodnie z planami i innymi specyfikacjami, w przewidzianym czasie, za uzgodnioną w kontrakcie cenę.

  Jeżeli wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonania prac oraz nie oddaje poszczególnych części projektów terminowo, wówczas beneficjent gwarancji może uznać, że jest ona wymagalna i zgłosić żądanie wypłaty odpowiedniej kwoty.

 • Ubezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek - gwarancja ubezpieczeniowa daje pewność, iż wykonawca usunie w terminie oraz w sposób właściwy ujawnione wady i usterki w uzgodnionym czasie, zgodnie z zawartym kontraktem. Realizacja gwarancji następuje w przypadku niewłaściwego lub nieterminowego usunięcia wad i usterek.

 • Ubezpieczenie przetargów organizowanych ze środków Unii Europejskiej - np. PHARE, SAPARD.

 • Ubezpieczenie zwrotu zaliczki – gwarancja ubezpieczeniowa mająca zastosowanie w przypadku przedsiębiorców, którzy w związku z zawarciem kontraktu otrzymali zaliczkę na poczet jego realizacji. Realizacja gwarancji jest zapłatą nierozliczonej części zaliczki w terminie określonym w kontrakcie.

 • Ubezpieczenie celne (po wejściu do Unii Europejskiej występują niezwykle rzadko), pozwala dokonywać obrotu towarowego z zagranicą bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych. Gwarancja ubezpieczeniowa jest formą zabezpieczenia długu celnego akceptowaną przez wszystkie urzędy celne na terenie kraju.

 • Ubezpieczenie wierzytelności (ubezpieczenie odroczonych płatności)- ubezpieczenie wierzytelności kierowane jest do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  Ubezpieczeniem wierzytelności objęte są wierzytelności pieniężne wynikające z określonego kontraktu, ciążące jako zobowiązanie na dłużniku.
Dokumenty niezbędne do ubezpieczeń finansowych:
 • aktualny dokument określający podstawy prawne działalności (odpis z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
 • decyzję o nadaniu numeru REGON oraz NIP;
 • aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
 • opinie wszystkich banków prowadzących rachunki, z podaniem informacji dotyczącej udzielonych kredytów i terminowości ich obsługi;
 • bilans wraz z rachunkiem wyników za ostatnie 3 lata oraz aktualne sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty zawierające informacje o osiągniętych dochodach;
 • oświadczenie na temat poziomu wszelkich zobowiązań i należności;
 • wykaz kontraktów zrealizowanych w ostatnich dwóch latach oraz wykaz kontraktów w trakcie realizacji z podaniem nazwy zamawiającego, przedmiotu kontraktu, wartości, okresu realizacji;
 • posiadane referencje;
 • dokument stanowiący podstawę gwarantowanego zobowiązania (np.: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, kontrakt z beneficjentem gwarancji).

Korzyści wynikające z zawierania ubezpieczeń finansowych:

 • można brać udział w kilku przetargach równocześnie nie blokując swoich środków pieniężnych na okres związania ofertą;
 • można zawrzeć kontrakt bez angażowania własnych środków finansowych (wniesienia zabezpieczenia na cały okres trwania kontraktu);
 • jest możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu;
 • uzyskuje się potwierdzenie swojej wiarygodności wobec inwestora.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.