ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego.

Ochroną mogą być również objęte wypadki spowodowane przez zawał serca lub wylew krwi do mózgu.

Ochrona ubezpieczeniowa działa 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą, w życiu prywatnym oraz w czasie wykonywania pracy.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • ¦mierć Ubezpieczonego
  Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej może wynosić, w zależności od wyboru, 50 % lub 100 % sumy ubezpieczenia.

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu
  Wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.

W zależności od potrzeb zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o następujące świadczenia:

 • Zwrot kosztów leczenia
  Za koszty leczenia uważa się wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powstałe z tytułu:
  • nabycia niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych;
  • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów;
  • przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium.

 • Dzienne świadczenie szpitalne
  Za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłacane jest świadczenie w wysokości od 10 zł do 100 zł.

 • Zasiłek dzienny z tytułu czasowej niezdolności do pracy

 • ¦wiadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  Wysokość świadczenia wynosi 100% sumy uberzpieczenia.

 • Zwrot kosztów rehabilitacji

Ubezpieczenie może zostać zawarte w formie:

 • indywidualnej;
 • zbiorowej – dla zakładów pracy, uczestników wczasów, wycieczek, kolonii.

Ubezpieczenie można również wykupić w formie specjalnych pakietów:

PAKIET RODZINA – nowoczesna polisa, która zapewnia ochronę ubezpieczeniową całej rodzinie tj. współmałżonkom i dzieciom.

PAKIET PODRÓ—NIK – pakiet usług dla uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, kolonii, wycieczek)

NOWO¦ć – specjalne ubezpieczenie dla sportowców oraz osób uprawiających rekreacyjnie spadochroniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.