ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ubezpieczenia majątkowe - klient korporacyjny
 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (takich jak : pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, powódź, lawina, grad, huragan, deszcz nawalny, wydostanie się wody
z urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, itd.) - obejmuje ochroną mienie pozostające w związku z działalnością gospodarczą :
 • budynki i budowle;
 • maszyny i urządzenia;
 • majątek obrotowy;
 • mienie osób trzecich przyjęte do sprzedaży komisowej lub w celu wykonania usługi;
 • nakłady inwestycyjne;
 • wartości pieniężne, itp.
NOWO¦ć: zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka : śnieg, trzęsienie ziemi, akty terroru.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - zakresem odpowiedzialności objęte są szkody w przedmiocie ubezpieczenia polegające na zaborze mienia w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem do lokalu;
 • rabunku w lokalu.
Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o dewastację, koszty naprawy zabezpieczeń lokalu, szkody
w wartościach pieniężnych powstałe w czasie transportu.

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw – jest elastyczną konstrukcją, która pozwala dostosować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta.

Oferta dopasowana do różnych branż, skierowana do podmiotów, które chciałyby kompleksowo, jedną polisą ubezpieczyć swoje mienie w zakresie podstawowym:

 • ogień i inne zdarzenia losowe (klauzula rozmrożenia, terroryzmu);
 • kradzież z włamaniem i rabunek (klauzula wandalizmu);
bądź rozszerzonym o:
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania mienia (klauzule OC kontrakt, OC za produkt, OC pracodawcy, itp.);
 • sprzęt elektroniczny;
 • szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia;
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - przedmiotem ubezpieczenia mogą być :

 • zespoły komputerowe;
 • wymienne nośniki danych;
 • zbiory danych;
 • licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej;
 • elektroniczny sprzęt biurowy;
 • sprzęt telekomunikacyjny i radiowy;
 • sprzęt medyczny;
 • sprzęt RTV, audio i video;
 • sprzęt przenośny (np. laptopy);
 • sprzęt elektroniczny zamontowany na stałe w samochodach;
 • sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyki przemysłowej.
Ubezpieczeniem objęte są szkody materialne spowodowane działaniem ognia i innych zdarzeń losowych, zdarzeń technicznych (przepięcie, zwarcie, indukcja), działaniem człowieka, tj. niewłaściwie użytkowanie, zaniedbanie, błąd operatora, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym - zgodnie z europejskimi standardami obejmuje towary przewożone wszystkimi środkami transportu na całej trasie przewozu wraz
z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym magazynowaniem ładunku.

Ubezpieczenie budowlano-montażowe - oferta skierowana dla podmiotów, które ponoszą ryzyko w trakcie realizacji kontraktowych robót budowlanych lub montażowych, tj.: inwestorów, wykonawców i podwykonawców, producentów lub dostawców maszyn, urządzeń, instalacji odpowiedzialnych za prace montażowe lub bezpośrednio prowadzących montaż. Ubezpieczenie obejmuje ochroną cały proces realizacji inwestycji w trakcie trwania kontraktu.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.