ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Obowiązkowe ubezpieczenia rolne
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO¦CI CYWILNEJ Z TYTULU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby pracującej w gospodarstwie rolnym za szkody wyrządzone osobom trzecim, których następstwem była śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie przysługuje również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca do wysokości sumy gwarancyjnej, która nie może być niższa niż równowartość w złotych:
  • w przypadku szkód na osobie – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
  • w przypadku szkód w mieniu – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 miesięcy.

Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zawarcie następnej umowy nie następuje jeżeli nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

Jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przechodzą na nowego właściciela.

Za brak ważnego ubezpieczenia OC właściciel gospodarstwa może być ukarany karą pieniężną. Wysokość opłaty stanowi równowartość w złotych – 30 euro.

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW WCHODZ·CYCH W SKLAD GOSPODARSTWA ROLNEGO OD OGNIA I INNICH ZDARZEń LOSOWYCH

Ubezpieczenie OC budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Rolnik jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Ubezpieczeniu podlegają:
  • budynki mieszkalne;
  • budynki gospodarcze;
  • budynki inwentarskie;
  • inne budynki np. stodoły, szopy, spichlerze.
Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego w wyniku: upadku statku powietrznego, ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny.

Umowę ubezpieczenia budynków rolnych zawiera się na okres 12 miesięcy.

Sumę ubezpieczenia ustala się odrębnie dla każdego budynku.

Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zawarcie następnej umowy nie następuje jeżeli nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia budynków rolniczych posiadanie gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki, przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przechodzą na nowego właściciela.

Za brak ważnego ubezpieczenia OC budynków rolniczych właściciel gospodarstwa może być ukarany karą pieniężną. Wysokość opłaty stanowi równowartość w złotych – 100 euro.

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 510 054 520, e-mail: kontakt@serwis-ubezpieczeniowy.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.